Siirry sisältöön

Tietosuojaseloste

Sitoudumme kunnioittamaan yksilön- ja tietosuojaa. Käsittelemme henkilötietoja vastuullisesti henkilötietolain asettamissa puitteissa.

Rekisterin pitäjä

Pidä Saaristo Siistinä – Håll Skärgården Ren ry (myöh. PSS ry), Linnankatu 16, 20100 Turku, p. 02 274 5500, info@pssry.fi

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Linda Fagerström, Linnankatu 16, 20100 Turku, p. 02 274 5500, info@pssry.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

PSS ry:n henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on jäsen- ja sidosryhmäsuhteiden tai muiden niihin verrattavien suhteiden, kuten lahjoittajien sekä niistä johtuvien velvoitteiden ja tehtävien hoitaminen sekä jäsen- ja sidosryhmäyhteydenpito ja markkinointi. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Jäsenrekisterin tietoja käsitellään sähköisellä jäsenrekisteripalvelulla (CRM Service Oy) ja tätä varten tietoja tallennetaan palveluntarjoajan palvelimille. Tapahtumiin ilmoittautumisen yhteydessä henkilötietoja käsitellään Lyyti-palvelussa.

Henkilötietojen kerääminen ja säännönmukaiset tietolähteet

PSS ry kerää henkilötietoja suoraan seuraavissa yhteyksissä:
  • käyttäessäsi verkkosivustoamme
  • tilatessasi PSS ry:n uutiskirjeen tai muuta materiaalia
  • tehdessäsi lahjoituksen PSS ry:lle
  • lähettäessäsi PSS ry:lle palautetta tai ollessasi muutoin yhteydessä sähköpostilla, palautelomakkeella tai kirjeitse
  • vastatessasi PSS ry:n kyselyihin
  • ilmoittautuessasi ja osallistuessasi PSS ry:n järjestämiin tapahtumiin, kampanjoihin, vapaaehtoistoimintaan, osallistuessasi kilpailuihin ja arvontoihin
Henkilötietorekisteri sisältää seuraavia tietoja:
  • koko nimi ja yhteystiedot (kuten postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä maa)
  • yksilöintitiedot (kuten sukupuoli ja syntymävuosi, vapaaehtoisia)

Keräämme jäsenyyden ja sidosryhmäsuhteiden hoitamiseksi tarpeelliset tiedot (kuten yhteydenpitotapa, vesistöalue, jäsennumero, äidinkieli, uutiskirjeen vastaanottaminen, lahjoitus- ja maksutiedot, pankkitilitiedot sekä asiointia koskevat muut tarpeelliset tiedot).

Henkilörekisteriin kirjattavat tiedot saadaan henkilön omalla ilmoituksella ja/tai jäseneksi liittyvän henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen tai muun viestintäkanavan kautta.

Antaessasi muita kuin itseäsi koskevia tietoja vakuutat, että sinulla on oikeus tällaisten tietojen ilmoittamiseen.

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietokantaan kerättyjä tietoja säilytetään vain niin kauan kuin voidaan pitää tarpeellisena henkilötietojen käsittelyn määriteltyjen tarkoitusten kannalta. PSS ry määrittelee tietojen poistoajat ja poistamiskäytännöt sekä huolehtii vanhentuneiden ja tarpeettomien tietojen poistamisesta.

Tietojen luovuttaminen

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU -alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme antamamme toimeksiannon perusteella. Nämä kolmannet osapuolet eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun kuin kanssamme sovitun palvelun tuottamiseen kuten esimerkiksi jäsenpostituksen lähettämiseen. Käyttäessämme alihankkijoita huolehdimme asianmukaisella tavalla siitä, että tietojen käsittely tapahtuu Tietosuojaselosteen mukaisesti.

Henkilötietojen suojauksen ja käsittelyn periaatteet

PSS ry noudattaa hyvää tiedonhallintatapaa sekä lainsäädännön asettamia huolellisuus- ja suojaamisvelvoitteita.

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja jäsenrekisterin käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. PSS ry ja CRM Service Oy huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

PSS ry rajoittaa lisäksi henkilötietoja käsittelevien henkilöiden piiriä niin, että tietoihin pääsevät käsiksi vain ne PSS ry:n ja yhteistyökumppaneiden työntekijät, joiden on työtehtäviensä perusteella tarpeellista käsitellä henkilötietoja.

Tarkastus ja korjausoikeus

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Hänellä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö on esitettävä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.