Siirry sisältöön

Pidä Saaristo Siistinä ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pidä Saaristo Siistinä – Håll Skärgården Ren ry.

Yhdistyksen toiminta-alue on koko maa ja kotipaikka on Turun kaupunki. Yhdistys on kaksikielinen.

Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää englanninkielistä käännöstä Keep the Archipelago Tidy.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Pidä Saaristo Siistinä ry edistää Suomen merialueiden, sisävesien, rantojen ja saariston puhtautta, viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä veneily- ja retkeilymahdollisuuksia.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan seuraavasti:
 1. ympäristötoiminnalla, kuten järjestämällä ja osallistumalla puhtaanapitokampanjoihin, vesiympäristöön liittyviin projekteihin sekä muihin luonnon- ja maisemanhoidollisiin hankkeisiin
 2. järjestämällä tiedotustilaisuuksia ja muita kokouksia
 3. julkaisutoiminnalla
 4. muulla vastaavalla yhdistyksen tarkoitusperien mukaisella toiminnalla.
Yhdistys saa varoja toimintaansa:
 1. vastaanottamalla valtion, kuntien ja yksityisten avustuksia, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä,
 2. keräämällä jäsenmaksuja,
 3. järjestämällä asianmukaisin luvin arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä,
 4. harjoittamalla kioski- ja majoitustoimintaa ja
 5. kustantamalla ja myymällä julkaisuja.

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Hallitus voi nimetä kunniapuheenjohtajaksi sekä kunniajäseneksi yhdistyksen toimintaa huomattavasti edistäneen henkilön.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

4. Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa päätöksen mukaan 5-8 jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Kunkin hallituksen jäsenen toimikausi on 2 vuotta. Hallitukseen valittavan henkilön on oltava yhdistyksen jäsen.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa vuodeksi kerrallaan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolmannes sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksellä on hallituksen valitsema toiminnanjohtaja, joka toimii hallituksen sihteerinä.

Hallitus voi ostaa, myydä, vaihtaa tai kiinnittää omaisuutta.

Hallituksen on laadittava yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi vuodeksi kunkin vuoden loppuun mennessä.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja, kumpikin yksin.

7. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava vuosikokouksen valitsemalle KHT-tilintarkastusyhteisölle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastusyhteisön tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenmaksuvelvoitteensa hoitaneella jäsenellä yksi ääni. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä on yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai jäsenlehdessä tai yhdistyksen verkkosivuilla tai sähköpostitse.

9. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käydään keskustelu seuraavan vuoden toiminnasta
 8. päätetään jäsenmaksun suuruudesta
 9. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
 10. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 11. valitaan KHT-tilintarkastusyhteisö
 12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen seuraavan vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle helmikuun loppuun mennessä.

10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Mikäli yhdistys puretaan, tulee sen varat luovuttaa oikeuskelpoiselle yhteisölle, jonka ohjelmassa on ympäristönsuojelutoiminta.