Siirry sisältöön

Merenkulun ympäristönsuojelulain muutosten vaikutus huvivenesatamiin

Merenkulun ympäristönsuojelulain muutokset parantavat jätteiden käsittelyä satamissa

Uudistetun merenkulun ympäristönsuojelulain ja merenkulun ympäristönsuojeluasetuksen tarkoituksena on ohjata veneilijöitä ja merenkulkijoita jättämään kaikki aluksella syntyneet jätteet satamaan satamakäynnin yhteydessä. Sääntely vähentää Itämeren ja Suomen sisävesien roskaantumista sekä muovin ja ravinteiden päätymistä vesistöihin. Merenkulun ympäristönsuojelulakia ja asetusta uudistettiin, jotta se ottaa huomioon uudistetun EU:n alusten jätteitä koskeva direktiivin ((EU) 2019/883) vaatimukset. Laki ja asetusmuutokset tulivat voimaan 1.7.2021.

Nimestään huolimatta Merenkulun ympäristönsuojelulakia ja asetusta noudatetaan myös kaikilla sisävesialueilla.

Keskeiset muutokset jätteiden käsittelyyn venesatamissa

Rannikolla ja sisävesillä myös 25-49-paikkaisissa venesatamissa on otettava vastaan satamaa käyttävien alusten jätteitä ja laadittava jätehuoltosuunnitelma. Aiemmin vaatimukset ovat koskeneet vähintään 50-paikkaisia venesatamia.

Yksityiset mökki- ja pihalaiturit, venevalkamat, mökkiyhteyslaiturit, yhteisrannat sekä lyhytaikaiseen kiinnittymiseen käytettävät kauppojen ja ravintoloiden laiturit rajattiin sääntelyn ulkopuolelle. Siirtymäaikaa jätehuollon ja jätteiden vastaanottolaitteiden järjestämiseksi on 30.4.2022 asti. Jätehuoltosuunnitelmat tulee laatia tai päivittää vastaamaan nykyistä lakia 31.12.2022 mennessä.

Kotisatamissa on oltava vastaanotto vähintään öljyisille ja vaarallisille jätteille sekä sekajätteille ja käymäläjätevesille. Vierasvenesatamissa pitää ottaa vastaan vähintään sekajätteet ja käymäläjätevedet. Kuten nykyisin, sataman pitäjät voivat tehdä sopimuksia lähialueella sijaitsevien vastaanottolaitteiden käyttöoikeudesta. Sopimukset tulee tehdä kirjallisina ja olla kaikkien sopimusosapuolten allekirjoittamia ja sopimuksesta pitää viestiä selkeästi sataman käyttäjille, ml. lukien vastaanottolaitteiden sijainti ja mahdolliset aukioloajat. Lisäksi pätee 9 luvun 1 § 1 momentin yleissäännös (ks. Määritelmä).

Merenkulun ympäristönsuojelulaki

9 luku Jätteiden vastaanottojärjestelyt satamassa (29.6.2021/669)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

4 § (29.6.2021/669)  
Jätteiden vastaanottojärjestelyt huvivenesatamassa 

Huvivenesataman pitäjän on huolehdittava siitä, että huvivenesatamassa on riittävät erilliset vastaanottolaitteet vähintään käymäläjätevesille ja sekalaiselle yhdyskuntajätteelle.

Huvivenesataman, jossa alukset ovat kiinnittyneinä pääsääntöisesti pidempään kuin kolme yötä, pitäjän on kuitenkin huolehdittava siitä, että huvivenesatamassa on riittävät erilliset vastaanottolaitteet ainakin seuraaville jätelajeille:

  1. öljypitoiset jätteet
  2. käymäläjätevedet
  3. sekalainen yhdyskuntajäte
  4. vaaralliset jätteet

Poiketen siitä, mitä 2 ja 3 momentissa sekä 1 §:n 1 momentissa säädetään, huvivenesataman pitäjä voi järjestää jätteiden vastaanoton sopimalla kohtuullisella etäisyydellä lähialueella olevan vastaanottolaitteen käyttöoikeudesta. Tällöin huvivenesatamassa on oltava sen käyttäjien helposti saatavilla tieto tällaisesta järjestelystä sekä kyseisen vastaanottolaitteiston sijainnista ja aukioloajoista. Huvivenesataman jätteiden vastaanottoa mitoitettaessa on myös otettava huomioon toisista huvivenesatamista tulevat käyttäjät.

5 § (29.6.2021/669)
Sataman jätehuoltosuunnitelma

Sataman pitäjän on laadittava sataman jätehuoltosuunnitelma aluksista peräisin olevien jätteiden jätehuollon järjestämisestä satamassa.

Sataman jätehuoltosuunnitelmassa on kuvattava aluksista peräisin olevien jätteiden vastaanotto, keräys, varastointi, käsittely ja hyödyntäminen sekä muu jätehuolto. Jätehuoltosuunnitelmassa on lisäksi kuvattava aluksilta perittävien maksujen suuruus ja laskentaperusteet. Jätehuoltosuunnitelmassa on kuvattava aluksilta peräisin olevien jätteiden jätehuollossa noudatettavat turvallisuustoimenpiteet, ellei niitä ole kuvattu muussa sataman toimintaa koskevassa toimivaltaisten viranomaisten hyväksymässä suunnitelmassa. Sataman jätehuoltosuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon sataman koko ja luonne sekä satamaa käyttävät alustyypit.

Jos huvivenesatamalla on 4 §:n 3 momentissa tarkoitettu sopimus vastaanottolaitteen käyttöoikeudesta, on tämän sopimuksen sisältö kuvattava sataman jätehuoltosuunnitelmassa.

Satama voi tehdä toisen samalla maantieteellisellä alueella sijaitsevan sataman kanssa yhteisen jätehuoltosuunnitelman, jossa määritetään vastaanottolaitteiden tarve ja saatavuus kunkin sataman osalta erikseen.

Satamassa on noudatettava jätehuoltosuunnitelmaa sen jälkeen, kun se on hyväksytty. Lisäksi jätehuollon toteuttamiseksi tarpeellisia toimia ja vastaanottolaitteiden kuntoa on seurattava, havaitut puutteet korjattava viivytyksettä ja jätehuollon toimia jatkuvasti kehitettävä.

Case-esimerkkejä satamille

Minulla on satama jossa 45 venepaikkaa, niistä 5 on matkaveneitä/purjeveneitä ja muut mökkisaariin kulkuun käytettäviä yhteysveneitä, pieniä moottoriveneitä. Minkälainen jätehuolto satamassa pitää järjestää?

Tällaisissa tapauksissa arvio tehdään tapauskohtaisesti ja alusten pääasiallinen käyttötarkoitus ratkaisee. Jos suurin osa veneistä on näitä ns. yhteysveneitä ja selvästi alle 25 paikkaa on muussa käytössä, voidaan soveltaa 1 luvun 8 §:n 1 momentin 5 kohtaa, jolloin tätä satamaa ei pidetä lain tarkoittamana huvivenesatamana. Tällöin edellytyksenä kuitenkin on, että näiden mökkikiinteistöjen jätehuolto on kunnan järjestämä. Jos näin ei ole, on tätä satamaa pidettävä 50 paikkaisena huviveneiden kotisatamana, jolloin edellytykset ovat vastaanotto vähintään öljyisille ja vaarallisille jätteille sekä sekajätteille ja käymäläjätevesille.

On syytä huomata, että vaikka vähäiset paikat ja alueet rajataan sääntelyn ulkopuolelle, niitä koskee jätelain 28 §:n yleinen jätehuollon järjestämisvelvollisuus. Lisäksi jätelain 76 §:n mukaan sataman pitäjän on järjestettävä roskaantumisen ehkäisemiseksi alueella riittävä jätteen keräys ja muut jätehuollon palvelut. Siten myös vähäisen sataman pitäjän on huolehdittava siitä, ettei satamatoiminta aiheuta roskaantumista.

Veneseurallamme on saaritukikohta, jossa on saunarakennus, huussi, laituri ja 15 poijupaikkaa, minkälainen jätehuolto saarikohteessa pitää järjestää? Entä jos poijujen määrästä huolimatta saarikohdetta käyttää usein kesäsesonkiaikaan yli 25 venettä?

Mikäli venepaikkoja on 25 tai enemmän, pätee tässä tapauksessa lähtökohtaisesti ”vierassatamavaatimus” eli satamassa on otettava vastaan sekajätteet ja käymäläjätteet. Tämän voi toki hoitaa jätehuoltosopimuksella jonkin lähialueen sataman kanssa, tai oman kotisataman, mikäli näiden voidaan katsoa sijaitsevan samalla maantieteellisellä alueella. Arvioitavaksi voi tulla myös 1 luvun 8 §:n 1 momentin 7 kohdan ”muu vastaava paikka tai alue”, jos saaritukikohtaa voidaan pitää siten vähäisenä, että se rajautuu sataman määritelmän ulkopuolelle. Lähtökohtaisesti kuitenkin tällainen tukikohta vastaa jätemäärältään vastaavankokoista vierassatamaa, joten poisrajausta ei tulisi tehdä liian kevyin perustein. Tulkinnan tekee lopulta toimivaltainen kunnan ympäristöviranomainen.

On syytä huomata, että vaikka vähäiset paikat ja alueet rajataan sääntelyn ulkopuolelle, niitä koskee jätelain 28 §:n yleinen jätehuollon järjestämisvelvollisuus. Lisäksi jätelain 76 §:n mukaan sataman pitäjän on järjestettävä roskaantumisen ehkäisemiseksi alueella riittävä jätteen keräys ja muut jätehuollon palvelut. Siten myös vähäisen sataman pitäjän on huolehdittava siitä, ettei satamatoiminta aiheuta roskaantumista.

Käymme usein luonnonsatamassa, jossa on usein kymmeniä huviveneitä kiinnittyneenä. Kohde on merkattu retkisatamaksi ja siellä on kalliokoukkuja ja mm. nuotiopaikka. Miksei tällaisessa kohteessa ole jätehuoltoa ja mihin siellä vierailun aikana syntyvät jätteet tulee viedä?

Satamalla tulee olla satamanpitäjä eli oikeushenkilö, joka vastaa sataman eri toimintojen kokonaisuuden järjestämisestä tai perii satamamaksun tai siihen verrattavan yleisen maksun sataman käyttämisestä. Mikäli tällaista tahoa ei ole, ei aluetta voida katsoa satamaksi. Mikäli tällainen taho on, ja alueella on 25 tai enemmän venepaikkaa, pätevät vierassatamaa koskevat vaatimukset. Esimerkin tapauksessa olennaista lienee ”virallisten” venepaikkojen määrä, sekä toisaalta kuten saaritukikohdan osalta punninta ”rakenteiltaan ja palveluiltaan sekä käyttäjä- ja jätemääriltään vähäinen paikka tai alue” -käsitteen kanssa.

Huomaa kuitenkin jätelain velvoite järjestää jätteen keräys roskaantumisen ehkäisemiseksi (Jätelaki 76 §): Sataman pitäjän, virkistykseen yleisesti käytettäväksi tarkoitetun alueen haltijan, ulkoilu- tai moottorikelkkareitin pitäjän taikka yleisötilaisuuden järjestäjän on järjestettävä roskaantumisen ehkäisemiseksi alueella riittävä jätteen keräys ja muut jätehuollon palvelut.

Mistä tiedän tai kuka päättää mikä on kohtuullinen etäisyys, jonka sisällä voin järjestää jätehuollon toisen sataman kanssa, eli hankkia esimerkiksi yhteisen septilaitteen?

Päätöksen tekee toimivaltainen viranomainen, huvivenesatamien osalta kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Lain perusteluiden mukaan sama maantieteellinen alue voisi tarkoittaa esimerkiksi maantieteellistä muodostumaa, kuten järveä, järven- tai merenlahtea tai yhtenäistä saaristoa, taikka hallinnollisesti tulkittavaa maantieteellistä aluetta, kuten kuntaa. Sopimuksen toisen sataman kanssa tehneen sataman käyttäjien olisi kuitenkin tosiasiallisesti voitava käyttää sopimuksen kohteena olevaa jätteen vastaanottopaikkaa.

Venesataman jätehuollon valvonta ja ohjeistus

Venesatamien jätehuoltoa valvoo ja ohjeistaa sataman sijaintikunnan ympäristöviranomainen. Kunnan omat määräykset voivat olla Merenkulun ympäristönsuojelulakia tiukemmat, jolloin venesatamassa on noudatettava niitä. Lisäksi on huomioitava muualta lainsäädännöstä tulevat satamia koskevat yleiset jätehuoltovelvoitteet (Jätelaki).

Venesataman jätehuoltosuunnitelma (pdf)

Lue lisää:

Merenkulun ympäristönsuojelulaki(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Valtioneuvoston asetus merenkulun ympäristönsuojelusta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Jätelaki(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

LVM:n tiedote aiheesta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

PSS ry:n ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen keskustelutilaisuus 24.11.2022

PSS ry:n Satamawebinaarin 2022 esitys aiheesta

Merenkulun ympäristönsuojelulain muutokset sataman näkökulmasta, Ville Rinkineva, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Asiantuntijamme satama-asioissa

Aluepäällikkö

Katriina Murto

0505985181 katriina.murto@pssry.fi

Saaristomeren, Itäisen Suomenlahden ja Pirkanmaan toiminta-alueet | Roope-satama -ohjelma